Skip to main content Skip to accessibility page Skip to search input
Couple on laptop

Nếu quý vị mới đến Úc thì chúng tôi có nhiều loại trương mục thích hợp cho việc tiết kiệm của quý vị. Một số trương mục tiết kiệm cho quý vị lấy tiền ra dễ dàng nhờ nối với trương mục hàng ngày của quý vị (chỉ cần chuyển tiền qua lại bằng Dịch Vụ Ngân Hàng Liên Mạng hay Lưu Động). Những trương mục khác có thể thưởng quý vị vì quý vị tiết kiệm đều đặn và thường xuyên. 

Fixed Term Deposit

Hưởng một lợi nhuận bảo đảm trên tiền tiết kiệm của mình.

  • Hưởng phân lời cạnh tranh trên số tiền từ $1,000 đến $5,000,0003
  • Tiền lời được tính hàng ngày và trả lúc đáo hạn, hàng năm, mỗi năm 2 lần hay hàng tháng.

Check out our full range of savings accounts.

Financial planning

Whatever your needs in Australia, our experienced planners can advise on a range of solutions that could help you achieve your financial goals.

Cách làm đơn 

Chi tiết

Có lệ phí và phụ phí.

1. Nếu quý vị mở một trương mục Maxi Saver và trước đây quý vị chưa từng có một trương mục Maxi Saver nào cả và quý vị hiện là một khách hàng cá nhân thì ngoài phân lời thay đổi bình thường của Maxi Saver, quý vị còn được tặng thêm một phân lời cố định ban đầu là 
0.40% một năm trong 3 tháng đầu tiên kể từ ngày quý vị mở trương mục. 

2. Maxi Saver không lấy lệ phí dịch vụ trương mục hàng tháng nhưng quý vị phải trả những lệ phí và phụ phí khác kể cả lệ phí gửi hay rút tiền tại chi nhánh. Muốn có trương mục Maxi Saver, quý vị cũng cần phải có một trương mục hợp lệ hiện hoạt động của Bank of Melbourne đứng cùng một tên hay một trương mục hiện hữu hợp lệ của Bank of Melbourne chung với người khác có đứng tên quý vị. Có thể quý vị phải trả lệ phí và phụ phí cho trương mục hợp lệ hiện hoạt động. 

3. Quý vị hãy đọc thể lệ và điều kiện và Văn Kiện Chi Tiết Quan Trọng đăng trên bankofmelbourne.com.au trước khi quyết định và xét xem dịch vụ này có thích hợp với mình hay không. Nếu muốn rút tiền trước ngày đáo hạn, khách hàng phải báo trước ít nhất 31 ngày (trừ trường hợp túng quẩn). Nếu rút hết hay một phần tiền trước ngày đáo hạn, thường thì phân lời sẽ được điều chỉnh. 

Trước khi quyết định, quý vị hãy đọc thể lệ và điều kiện rồi xét xem dịch vụ này có thích hợp với mình hay không.

Phân lời đặc biệt chỉ áp dụng trong một kỳ mà thôi. Phân lời Tiết Kiệm Định Kỳ bình thường có thể áp dụng trong những kỳ sau. Phân lời đặc biệt này không áp dụng cho công ty, tổ chức hay cơ quan chính phủ. 

Trước khi xử dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Liên Mạng và Điện Thoại, xin quý vị đọcTerms and Conditions (Thể Lệ và Điều Kiện) và trước khi xử dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động hay Máy Tính Bảng, xin quý vị đọc Mobile Banking Terms and Conditions (Thể Lệ và Điều Kiện Dịch Vụ Ngân Hàng Lưu Động) của chúng tôi. 

Xin quý vị đọc những văn kiện này và giữ một bản. Quý vị có thể yêu cầu một bản trên giấy tại chi nhánh

Những lời cố vấn trên trang mạng của chúng tôi được soạn mà không biết đến hoàn cảnh tài chánh cá nhân của quý vị. Trước khi làm theo lời cố vấn này hay bất cứ lời cố vấn nào khác, xin quý vị xét xem có đúng cho mình hay không. Nếu cần được giúp đỡ, xin gọi số 13 22 66.